Oznakowanie poziome

Wykonujemy oznakowania na wszystkich rodzajach posadzek – betonowe, żywiczne. Wykonujemy oznakowanie zarówno poziome (linie, piktogramy, napisy itp.), jak również pionowe (tabliczki, szyldy, ornamentyka słupów parkingowych itp.).
Oznakowanie posadzek przemysłowych jest przeważnie nieodzownym elementem związanym z bezpieczeństwem procesu produkcji, dotyczącym:
$
bezpieczeństwa ruchu pieszych i środków transportu wewnętrznego;
$
wyznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych (strefy magazynowe, strefy EX itp.);
$
uporządkowania procesu składowania i dystrybucji magazynowanych towarów;
$
informacji o sposobie organizacji ruchu (np. garaże podziemne);
$
zaznaczenia stref krytycznych dla bezpieczeństwa (punkty przeciwpożarowe, miejsca zbiórek ewakuacyjnych itp.);
oraz wiele innych. Technologię oznakowania dobieramy zależnie od jego rodzaju, a dla posadzek – także od przewidywanych obciążeń. Wykonane przez nas oznakowania są estetyczne, czytelne i trwałe.

Realizacje oznakowania poziomego